Отминали каузи

Подкрепа за реализация в Област Видин

75 семейства Храни Изпълнена

4500 лв

31.03.2021г.

През месец март Ангели за България отново ще работи с Подкрепа за реализация. Заедно ще подкрепим 75 нуждаещи се семейства с деца в района на Белоградчик, Ружинци и Видин, с пакети храни от първа необходимост.

Фабрика за идеи – Северозападна България

75 домакинства Храни Изпълнена

4500 лв

31.03.2021г.

За тази кауза Ангели за България ще си партнира с Фабрика за идеи, които ще се включат с разнасяне на пакети храни от първа необходимост на 75 самотни възрастни, многодетни семейства и такива с безработни родители. Домакинствата се намират в Северозападна България и в частност селата : гр. Брегово, с. Гъмзово, с. Връв , с. Косово, с. Куделин , с. Боровица , с. Салаш, с. Медовница, с. Воднянци, с. Подгоре, с. Винарово, с. Ново село.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Общата сума за тази кауза ще бъде 4500 лв плюс ваучери за гориво,храна за доброволците и опаковки, ако се налагат такива.

Срок на изпълнение: 31/03/2021г

“Фабрика за идеи” е младежка организация, създадена от група ентусиасти в края на 2006 година. Организацията функционира като истинска такава (с офис, стажанти и други белези на солидност) от 2011 година.

Интересът и любопитството на организацията са насочени към връзката между играта (култура, изкуство, неформално образование) и социалната промяна.

Работят за  положителна промяна на нагласи в обществото по посока включване на младите хора в процесите на вземане на решения, социално предприемачество, гражданско образование. 

Имат няколко инициативи: Резиденция баба, Предизвикателство за социална промяна и Empatheast.

https://ideasfactorybg.org/bg/ 

Фабрика за идеи_Фактури

Уреди и приспособления за рехабилитационен център в Плевен

Рехабилитационен центърУреди и приспособления
Изпълнена

1500 лв

31.03.2021г.

Тази кауза ще бъде изпълнена от Сдружение “Бализ”-Плевен. Организацията управлява Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с уврежданияот 3 до 18г.

Ангели за България ще закупи уреди и приспособления, които ще подмогнат в работата им с децата с увреждания. Уредите ще са на стойност 1500 лв. 

Оборудването включва: Колело за рехабилитация, Лента за съпротива за рехабилитация, Светеща маса за деца, Цветен принтер необходим за картинен материал в работата с деца,Комплект за Рисуване в Тъмното А4, Трополанчо Слонче тренажор, Килим Азбука, Ортопедични килими ОРТО ПЪЗЕЛ Микс Таралежи, Ортопедични килими ОРТО ПЪЗЕЛ Микс Савана,  Ръкохватки за лицеви опори, Постелка и други.

Срок на изпълнение: 31/03/2021г

материали за закупуване 3

БАЛИЗ-Плевен е Сдружение с нестопанска цел и работи за извеждане на децата и лицата с физически и интелектуални затруднения от затвореността на семейната среда чрез организиране на обучителни програми, колективни празници, интегриране в масови училища, предоставяне на информация на родителите.

Визия Децата със затруднения от град Плевен и региона заедно навсякъде в игрите, в детските градини, в училище със своите връстници.

Мисия БАЛИЗ-Плевен е Сдружение с нестопанска цел и работи за извеждане на децата и лицата с физически и интелектуални затруднения от затвореността на семейната среда чрез организиране на обучителни програми, колективни празници, интегриране в масови училища, предоставяне на информация на родителите.

Цел Да предостави информация и услуги, да подпомага създаването на подкрепяща среда за децата и лицата с интелектуални и физически затруднения и техните семейства, живеещи в град Плевен и региона.

Сдружение БАЛИЗ-Плевен работи за защита на човешките, гражданските, социалните и икономически права на хората с интелектуални и физически затруднения.

Сдружение “БАЛИЗ” – Плевен е родителска организация в която обединява 74 лица – родители на деца с увреждания, младежи с интелектуални затруднения и специалисти в социалната, образователната, здравната и обществена сфера, активно работещо в защита правата на хората с увреждания и осигурява комплексна подкрепа за тяхното социално  включване.

„Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения” – Плевен е сдружение с нестопанска цел, регистрация по ЗЮЛНЦ (Решение № 951/17.11.1999 г. и Решение № 951/01.04.2002 г. на Плевенски Окръжен Съд). Организацията е вписана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието - Удостоверение № 003/23.12.2003г., вписано под № 20031223003.

 

От създаването си през 1999 г. до настоящият момент е реализирало множество програми и инициативи, насочени към подкрепа на семейства и деца и лица с увреждания, публични дискусионни форуми за популяризиране и застъпничество за зачитане на гарантирани човешките права,  популяризиране и прилагане на добри практики. Осигуряване на подкрепа на действащи социални услуги, в това число разширяване на материална база, закупуване на специализирано оборудване и дидактични материали за работата на конкретни социални услуги, организиране на изнесени дейности за потребители на социалните услуги. Директната работа с деца и младежи с увреждания също е в обсега на приоритетните, за организацията дейности.

Фокуса на своята целенасоченост сдружението развива в посока търсене на работещи иновативни подходи и успешното им внедряване в практически приложима дейност, част от директната психосоциална работа с деца и лица с увреждания и техните семейства.

 

Средства, чрез които Сдружение БАЛИЗ – ПЛЕВЕН реализира своите цели са:

 1. Подпомагане разкриването и предоставянето на нови социални услуги в общността, според нуждите на лицата със затруднения;
 2. Извършване на разяснителна работа в семействата на лицата със затруднения;
 3. Участие в изготвянето, наблюдението и контрола на провежданата национални, регионални и местни политики за лицата с интелектуални затруднения;
 4. Провеждане на обучения и консултации за лицата с интелектуални затруднения, техните родители, семейства и лицата заети в дейности, свързани с тях.
 5. Реализиране на проекти в областта на защитата на правата, социалната интеграция и социалните услуги за лицата с интелектуални затруднения;
 6. Членуване и партньорство със сродни български и международни организации за постигане на целите си;
 7. Съдействие за въвеждането на световни практики в организацията на бита и социалната интеграция на лицата със затруднения;
 8. Съвместна  работа със средствата за масова информация за реализацията на информационни кампании за преодоляване проявите на безразличие и за популяризиране на обществена благотворителност в полза на лицата със затруднения.

 

Фактури 05042021

Подкрепа за семейства и възрастни хора в гр. Казанлък

60 домакинства Храни Изпълнена

3600 лв

28.02.2021г.

През месец Февруари 2021 г “Ангели за България” и Сдружение "Бъдеще за децата" ще подкрепят 60 семейства с деца със специални потребности и възрастни социално слаби хора, в района на гр. Казанлък, с пакети с храни от първа необходимост.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на акцията е 3600 лв плюс гориво във формата на ваучери, опаковки и 60 лв за храни и напитки за доброволците.       

Срок на изпълнение: 28/02/2021г. 

Сдружение „Бъдеще за децата”

Сдружение „Бъдеще за децата” е основано през 2003г. От своето създаване организацията работи в подкрепа на децата и младежите с увреждания. Дейностите и проектите на сдружението включват и деца от различни уязвими групи и техните семейства.

Мисия – Мисията на Сдружение „Бъдеще за децата“ е да подкрепя деца в риск и техните семейства като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие възможностите, социално включване и повишаване на благосъстоянието им.

От 2010 година Сдружението е член на „Национална мрежа на децата“, a от 2013 година е и член на Управителния съвет на мрежата. От 2014 година Сдружение „Бъдеще за децата” е член на Национален алианс за работа с доброволци.

https://www.facebook.com/speckids.org

Фактура-храни/ Фактура-торби /за доброволците /гориво

Подкрепа за пострадали при наводнията в гр. Перник

60 домакинства Храни Изпълнена

3600 лв

28.02.2021г.

През месец Февруари 2021 г “Ангели за България” и Национална асоциация на доброволците в Република България ще подкрепят 60 домакинства в нужда в гр. Перник и райoна с пакети храни от първа необходимост. Каузата ще подкрепи домакинства, пострадали от януарските наводненията в областта. 

Всеки хранителен пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 3600 лв., плюс разходи за гориво под формата на ваучери, опаковки и 60 лв за храна и напитки на доброволците.

Срок на изпълнение: 28/02/2021г. 

Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. НАДРБ е сдружение на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. 

Мисия: НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях.

Цели: 

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования.

https://www.facebook.com/navrb

AngeliBatanovci fakturi AngeliVinetka

Подкрепа за семейства с деца в гр. Видин

75 домакинства Храни Изпълнена

4500 лв

31.01.2021г.

През месец Януари 2021 г "Ангели за България" и Фондация "Подкрепа за реализация"ще подкрепят 75 семейства с деца в нужда в гр. Видин и района с пакети храни от първа необходимост. Януари месец е един от най-трудните месеци за препитание особенно за бедните семейства с деца. Затова Ангели за България насочи подкрепата ни през този месец да е за семейства с деца,  преценявайки, че на тях ще им е най-трудно през този месец.

Care and support for the elderly

100 peopleFoodComing

£2500

Life is challenging for many, but many older people in Bulgaria are hardly meeting the ends. 413 000 out of the 2,130 million retired in the country receive the minimum pension of 250lv/150$(!). The average is 412lv/250$. For the elderly without other family income or help, it means buying only essential foods and starving to get medications.

'In the spirit of the upcoming holidays, please consider a donation to “Angels for Bulgaria” who have joined forces with other charities to provide boxes of essential provisions to the elderly in various impoverished regions. One rescue box (typically containing rice, beans, flour, canned foods, coffee, tea, etc.) is worth only 35$ and provides relief to the elderly for a month or so.

"Angels for Bulgaria" are also funding a long-term campaign to create playrooms in children's departments of Bulgarian hospitals. Each of these rooms is only 450$ and can make children forget why they are at the hospital!

Angles are bringing the season of miracles for the upcoming Holidays. You could be one of them for someone!!! As Winnie The Pooh says " Some people care too much. I think it is called LOVE".Angels for Bulgaria has the ambition to unite Bulgarians around the world who wish to help those in need, still living in Bulgaria. There are over 2 million Bulgarians abroad and we believe that all of them would want to see Bulgaria prosper. Unfortunately, the word “prosperity” is not a word that can be used to describe our nation. This is why we, at Angels for Bulgaria, firmly believe that with joint efforts we could help our compatriots.
We believe that many of us can spare 2-5-10 euros per month and sparing this amount would not affect our quality of life. However, this seemingly symbolic amount of money, coming from thousands of Bulgarians every month, can do miracles.
We have streamlined the ways to donate, we provide monthly financial reports and we ask the donors for their feedback every step of the way. This is because we believe that together we are a force to be reckoned with and that the change starts with us!
We welcome anyone who would like to join our campaigns with ideas, suggestions, voluntary work or contribute in any other way. We believe that we all have our own experience and competencies, which can be beneficial for the success of our initiative. There are many people in need in Bulgaria, but there are also hundreds of thousands of Bulgarians abroad who are keen to help. Even if just a few of us join hands in this charity initiative, we will work miracles every month. We are many, we are strong, and we can. We have proved this.

Since Angels for Bulgaria was established 9 months ago we have helped over 1122 elderly, lonely people with packages of essential food and medicines. We also support long term 50 disabled elderly people with freshly cooked meals delivered to their homes by the local social services. We also have multiple causes aiming to support vulnerable children and families in need. So far we have supported over 100 children with clothes, school materials and toiletries. One of our more recent causes is partnering with poorly-funded hospitals in Bulgaria to build play areas in their pediatric units to bring some joy to sick kids while they are treated at those hospitals.
Thanks to all donations and people who continue to support us we have achieved a lot but those in need are many more and we want to be able to reach even more people. Please help us make the world a better place and join us in our mission.

Thank you! Together we can do more!

Ангели Заедно ЗА България – Ноември 2020

50 домакинстваХрани Приключена

2150 лв

30.11.2020г.

Каузата, с която участва Together for е закупуването на хранителни продукти и лекарства на самотно живеещи 50 възрастни човека в Софийска община. С оглед по- устоичивото подпомагане на възрастни и нуждаещи се хора, разработихме план за подпомагане на нуждаещите се, като едновременно се цели по дългосрочно подпомагане на едни и същи нуждаещи се и добавянето на нови. Доставяме им над 20 вида хранителни продукти: консерви, колбаси, варива, макаронени изделия, плодове и лекарства от първа необходимост. Първата акция с тези нуждаещи се беше изпълнена през месец Октомври,като всички те получиха пакети с храни и лекарства на стойност 60лв на пакет.

Подай Ръка ЗПДБ в гр. Кнежа

75 домакинства Храни Изпълнена

4500 лв

31.01.2021г.

През месец Януари 2021 г “Ангели за България” и сдружение “Подай ръка задно за по-добро бъдеще“ ще подкрепят 75 семейства с деца в нужда в гр. Кнежа и района с пакети храни от първа необходимост. Някой от семесйтвата ще са деца сираци отглеждани от бабите и дядовците си.  Януари месец е един от най-трудните месеци за препитание особенно за бедните семейства с деца. Затова Ангели за България насочи подкрепата ни през този месец да е за семейства с деца,  преценявайки, че на тях ще им е най-трудно през този месец.

 

Пакетите е предвидено да включват: Брашно, Ориз,Боб,Леща,Захар,Макарони ,Юфка,Бисквити, Нишесте,Олио,Грах консерва,Доматено пюре 2, Риба консерва,Лютеница,Пастет 2,Маслини,Кроасани,Шоколад,Дълготраен салам,Вакумирани кренвирши,Плодове,Картофи, Сирене,Картофено пюре.Присъствието на всички продукти не се гарантира, това ще зависи от цените на продуктите.

Всеки един пакет ще е на стойност 60 лв.

Обща сума на каузата е 4500 лв,  плюс 100 за разходи, от които до 40 лв са за опаковки и до 60 лв за храни и напитки на доброволците в деня на изпълнение на акцията.

Срок на изпълнение: 31/01/2021г

"Подай ръка за по добро бъдеще"

Сдружение “ Подай Ръка ЗПДБ” e създадено от група млади хора,които желаят да помогнат на своите съграждани,тъй като ситуацията в която се намираме, е изключително тежка за почти всеки български гражданин!

Целта на начинанието ни, е да подпомогнем нашите съграждани, чрез доставяне на храна, подпомагане на домакинството, чрез събиране на средства за техните

най - належащи текущи разходи, като с това желаем да направим по - лесен и поносим, и без това трудният живот, който водим всички!

ФБ страница https://www.facebook.com/GiveAHandFBF/

Булстат: 206092192

Фондация Дечица – Октомври 2020

50 нуждаещи се Ученически помагала Изпълнена

3000 лв

31.10.2020г.

  Каузата с която участва Фондация Дечица в акцията месец Октомври на Ангели за България е закупуването и доставянето на учебници за 50 деца и зимни якета за 30 деца, настанени в центрове за настаняване от семеен тип в град София. Също така закупуване на учебни помагала за детския клуб на организацията, в която те и доброволци обучават децата допълнително.

Центровете за настаняване са ЦНСТ "Иван Вазов" в Надежда, ЦНСТ "П.Хилендарски" и ЦНСТ "СОфроний Врачански" в Люлин, ЦНСТ "Л.Каравелов" във Връбница. 

Обща стойност на каузата 3000 лв, но тя може да се промени, тъй като все още нямаме оферта за учебниците. Организаторите обаче смятат, че сумата ще стигне, ако се съберат повече пари или получим по голяма отстъпка от учебниците ще закупим още якета за останалите деца.

Якетата ще бъдат закупени от магазини Декатлон и стойноста на едно яке е 50 лв. https://www.decathlon.bg/

Фондация Дечица

Вече над 10 години ние работим с деца от домове между три и осемнадесет години. Следваме поговорката, че трябва да научим децата сами да си ловят риба , а не да им я даваме наготово. Опитваме се да ги подкрепяме по всякакъв начин – материален и духовен.

Активности

 • Обучения по таланти – хип хоп, попинг, кулинарен курс, керамика, пеене; математика;

 • Клуб „Млад природоизследовател“, народни танци;

 • Уроци по пеене, БЕЛ и френски език, творчески ателиета, манторска програма, екскурзии, лагери, походи;

 • Доброволчески инициативи с участието на децата;

 • Професионално ориентиране;

 • Логопедични занимания;

 • Психологически консултации;

 • Супервизия за доброволци

https://dechitsafoundation.org/

Ф-ри за якета 2020

Ф-ри за учебници 2020

Together for October 2020

50 домакинстваХрани и лекарства Изпълнена

3000 лв

31.10.2020г.

Каузата, с която участваме е за закупуването на хранителни продукти и лекарства на самотно живеещи 50 възрастни и семейства в спешна нужда в гр София.Нуждаещите се са по списък на организацията и са проверени на място.  Последната акция през юни беше там и хората са крайно бедстващи и изоставени възрастни, които се опитваме да подпомагаме през 2 месеца и които се надяват някой да им помогне. Доставяме им над 20 вида хранителни продукти: консерви, колбаси, варива, макаронени изделия, плодове и лекарства от първа необходимост.Пакетите ще включват:

Page 1 of 2